1. Religion & Spirituality
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Discuss in my forum

'Aartis' or Hymns for Hindu Gods & Goddesses

By

8 of 10

Rama Aarti - The Hymn of Lord Rama
Lord Rama & Sita

Lord Rama & Sita

www.exoticindia.com

Shri Ram Chandra Ji Ki Aarti

Listen to Audio / Download MP3 of this Aarti. Lyrics below:

Shri Ram Chandra Kripalu Bhaj Man, Haran Bhavbhay Darunam,
Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Kar Kanj Pad Kanjarunam.
Kandarp Agnit Amit Chhavi Navneel Neeraj Sundaram,
Patpeet Manhutdit Ruchisuchi Nomi Janak Sutavaram.
Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Datiya Vansh Nikandnam,
Raghunand Anand Kand Koshal Chand Dashrath Nandnam.
Sir Mukut Kundal Tilak Charu Udar Angvi Bhushanam,
Aajanubhuj Sir Chap Dhar Sangram Jit Khar Dushanam.
Iti Vadate Tulsi Das Shankar Shesh Muniman Ranjnam,
Mam Hriday Kanjnivas Kurukamadi Khaldal Ganjnam.
Man Jahi Ranchayo Milihi So Var Sahaj Sundar Sanvaro,
Karuna Nidhan Sujan Sheel Sneh Janat Ravro.
Ehibhanti Gauri Ashish Sunsiy Sahit Hiya Aarshit Ali,
Tulsi Bhavani Pooji Puni Puni Mudit Manmandir Chali.
Jani Gauri Anukool, Siyahiya Harsh Na Jat Kahi,
Manjul Mangal Mool, Bam Ang Pharkan Lage.

  1. About.com
  2. Religion & Spirituality
  3. Hinduism
  4. Arts & Culture
  5. Audio / Music
  6. Rama Aarti, the Hymn of Lord Rama: MP3 and Lyrics

©2014 About.com. All rights reserved.