1. Religion & Spirituality
Send to a Friend via Email
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Discuss in my forum

'Aartis' or Hymns for Hindu Gods & Goddesses

By

6 of 10

Lakshmi Aarti - The Hymn of Goddess Lakshmi
Goddess Lakshmi

Goddess Lakshmi

www.exoticindia.com

Shri Lakshmi Ji Ki Aarti

Listen to Audio / Download MP3 of this Aarti. Lyrics below:

Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata,
Tumko Nishdin Sevat, Har Vishnu Vidhata.
Uma Rama Bharmani, Tum Hi Jag Mata,
Surya Chandrma Dhyavat Naard Rishee Gata.
Durga Roop Niranjani, Sukh Sampati Data,
Jo Koi Tum Ko Dhayata, Riddhi Siddhi Pata.
Tum Patal Nivasini, Tum Hi Shubh Data,
Karam-Prabhav-Prakashini, Bhav Nidhi Ki Trata.
Jis Ghar Main Tum Rahti, Sub Sadgun Aata,
Sub Sambhav Ho Jata, Man Nahi Ghabrata.
Tum Bin Yagya Na Hove, Vastra No Koi Pata,
Khan-Pana Ka Vaibhav, Sub Tumse Pata.
Shubhgun Mandir Sundar, Sheerodadhi Jata,
Ratan Chaturdhsh Tum Bin, Koi Nahi Pata.
Mahalakshmi Ji Ki Aarti, Jo Koi Nar Gata,
Urr Anand Samata, Pap Utar Jata.
Sthir Char Jagat Bchaye Shubh Karam Nar Lata,
Ram Pratap Maiya Ki Shubh Drashti Chahta.

  1. About.com
  2. Religion & Spirituality
  3. Hinduism
  4. Arts & Culture
  5. Audio / Music
  6. Lakshmi Aarti - MP3 & Lyrics - Om Jai Lakshmi Mata

©2014 About.com. All rights reserved.