1. Religion & Spirituality
Send to a Friend via Email
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Discuss in my forum

'Aartis' or Hymns for Hindu Gods & Goddesses

By

3 of 10

Durga Aarti - The Hymn of Goddess Durga
Goddess Durga

Goddess Durga

www.exoticindia.com

Shri Durga Ji Ki Aarti

Listen to Audio / Download MP3 of this Aarti. Lyrics below:

Jai Ambe Gauri Maiya Jai Shyama Gauri,
Tumko Nishdin Dhyavat Hari Bhrama Shivji.
Mang Sindoor Virajat Tiko Mrag Mad Ko,
Ujjwal Se Dau Naina Chandra Badan Niko.
Kanak Saman Klewar Raktamber Raje,
Rakt Pushp Gal Mala Kanthan Par Saje.
Kehri Vahan Raje Khadhk Khapper Dhari,
Sur Nar Muni Jan Sewat Tinke Dhukh Hari.
Kanan Kundal Shobhit Nasa Gaj Moti,
Katik Chander Divaker Sam Rajat Jyoti.
Shumbh Nishumbh Bidhare Mahishasur Ghati,
Dhoomr Vilochan Naina Nishdin Madmati.
Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare,
Madhu Keytabh Dou Mare Sur Bhay Heen Kare.
Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani,
Aagam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
Chousatha Yogini Mangal Gavat Nrittya Karat Bhaeron,
Bajat Tal Mradanga Aru Bajat Damroo.
Tum Hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta,
Bhakatan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
Bhuja Char Ati Shobhit Khadak Khaper Dhari,
Man Vanchhit phal Pawat Sewat Nar Nari.
Kanchan Dhar Virajat Agar Kapoor Bati,
Shree Mal Ketu Main Rajat Koti Ratan Jyoti.
Ma Ambe Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Shukh Sampati Pave.

  1. About.com
  2. Religion & Spirituality
  3. Hinduism
  4. Arts & Culture
  5. Audio / Music
  6. Durga Aarti - MP3 & Lyrics - Jai Ambe Gauri

©2014 About.com. All rights reserved.