1. Religion & Spirituality
Send to a Friend via Email

'Aartis' or Hymns for Hindu Gods & Goddesses

By

2 of 10

Shiva Aarti - The Hymn of Lord Shiva
'Aartis' or Hymns for Hindu Gods & Goddesses

Lord Shiva & Pravati

www.exoticindia.com

Shri Shankar Ji Ki Aarti

Listen to Audio / Download MP3 of this Aarti. Lyrics below:

Om Jai Shiv Onkara, Hari Shiv Onkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Ardhangi Dhara.
Ekanan Chaturanan Panchanan Raje,
Hansanan Garudaasan Vrashivahan Saje.
Do Bhuj Char Chaturbhuj Dus Bhuj Te Sohe,
Teenon Roop Nirakhata Tribhuvan Jan Mohe.
Akshmala Banmala Mundmala Dhari,
Chandan Mragmad Sohe Bhale Shashi Dhari.
Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange.
Kar Main Shreshth Kamandalu Chakra Trishul Dharta,
Jagkarta Jagharta Jag Palan Karta.
Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka,
Pranvakshar Ke Madhye Yeh Teenon Eka.
Trigun Shiv Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Man Vanchhit Phal Pave.

©2014 About.com. All rights reserved.