1. Religion & Spirituality
Send to a Friend via Email
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Discuss in my forum

Hymn for Lord Hanuman (Aarti)

By

Hanuman
Here's the Roman text of the popular Hindi "Aarti" or Prayer for Lord Hanuman, the monkey god.

Aarti kijai Hanuman lala ki |
Dusht dalan Raghunath kala ki ||
Jake bal se girivar kanpe |
Bhut pishach nikat nahin jhanke ||
De bida Raghunath pathae |
Lanka jarae Siya sudhi lae ||
Lanka si kot samudra si khai |
Jat Pavan sut bar na lai ||
Bain bhuja se asur sanhare |
Dahini bhuja sur sant ubare ||
Lanka jarai asur sanhare |
Rajaram ke kaj sanvare ||
Anjaniputra mahabaldai |
Dev sant ke sada sahai ||
Lakshman murchhit pade sakare |
Lai sanjivan pran ubare ||
Paithi patal tori yan kare |
Ahiravan ki bhuja ukhare ||
Sur nar muni jan arti utaren |
Jai jai jai kapiraj ucharen ||
Kanchan thar kapur suhai |
Arati karat Anjani mai ||
Jo Hanuman jiki arti gave |
Wohi baikunth param pad pave ||

©2014 About.com. All rights reserved.